Tuesday, 10 July 2012

The Good, the Bad and the Ugly

The Good, the Bad and the Ugly


þó¾ ¾¢¨ÃôÀ¼ò¾¢ø Eli Wallach ( Tuco) Ugly ¬¸×õ Clint Eastwood ( Blondie) Good ¬¸×õ Lee Van Cleef (Angel Eyes) Bad ¬¸×õ ¿ÊòÐûÇÉ÷. Sergio Leone þò¾¢¨ÃôÀ¼ò¨¾ þÂ츢ÔûÇ¡÷.
þó¾ À¼õ IMDB-þø top ³ó¾¡ÅÐ þ¼ò¨¾ À¢ÊòÐûÇÐ.
þó¾ À¼ò¾¢ý þÂìÌÉ÷ Sergio Leone þÂ츢 A Fistful of Dollars, For a few Dollars More, Once upon a time in the west, Once upon a time in America«¨ÉòÐõ IMDB top 250 þø ¯ûǨÅ. þÅ÷ ¾¡ý King of Western Genre Movies ±ýÚ ¦º¡øÄÄ¡õ.
þó¾ À¼ò¾¢ý Music Director Ennio Morricone ÀüÈ¢ ¦º¡øÄ¢§Â ¬¸ §ÅñÎõ. þÅ÷ Music-³ copy «Êò¾Åí¸ ¿¢¨È §À÷.«¾¢ø Ó츢ÂÁ¡ÉÅ÷ ¿õÁ G.V.Prakash (þÕõÒ §¸¡ð¨¼ ÓÃðÎ º¢í¸õ-¦Á¡ò¾ BGM-Ôõ ÍðÎ þÕôÀ¡÷).

Tuco Å¡¸ ¿Êò¾¢ÕìÌõ  Eli Wallach, Jack Nicholson, Marlon Brando §À¡ýÈ Á¢¸ º¢Èó¾ ¿Ê¸÷.þÅÕ¨¼Â ¿ÊôÒ þó¾ À¼ò¾¢ý Á¢¸ô¦À¡¢Â ôÇŠ. þÅ÷ 1915 ¬õ ¬ñÎ À¢Èó¾Å÷. (97 ¿¡ð «×ð).

Clint Eastwood 4 Oscar Awards Å¡í¸¢ ¯ûÇ¡÷. þÅ÷ ¿Êô¨À ¾Å¢Ã  Director and Producer Õõ ܼ. þÅ÷ þÂ츢 À¼í¸û Million Dollar Baby , Unforgiven  Oscar Awards ¦ÀüȨÅ.
Flags of Our Fathers,Letters from Iwo Jima & Mystic River ܼ þÅ÷ þÂ츢 À¼í¸û ¾¡ý.
þÉ¢ À¼ò¾¢ý ¸¨¾ ±ýÉ ±ýÚ À¡÷ô§À¡õ.

Tuco «ó¾ °¡¢ø §¾¼ôÀÎõ ´Õ ÌüÈÅ¡Ç¢. «Åý ¾¨ÄìÌ $2000 ±ýÚ «ó¾ °÷ §À¡Ä£Š «È¢Å¢òÐûÇÐ. BlondieÔõ,Tuco ×õ ´ôÀó¾õ §À¡ðÎ ¦¸¡û¸¢È¡÷¸û.Blondie Tuco ¨Å §À¡Ä£…¢¼õ ´ôÀ¨¼òÐ ¸¡Í Å¡í¸¢ ¦¸¡ûÅ¡ý. À¢ýÉ÷ Tuco ¨Å à츢ø §À¡Îõ §À¡Ð, «Å¨É ¸¡ôÀ¡üÈ¢ Å¢ÎÅ¡ý. þÐ Å¡Ê쨸.
¬É¡ø Blondie þó¾ Partnership ¨À ¯¨¼ì¸¢È¡ý. «¾É¡ø þÕÅÕìÌõ ºñ¨¼ ²üÀθ¢ÈÐ. Tuco ×õ Blondie Ôõ À¡¨ÄÅÉò¨¾ ¸¼ìÌõ §À¡Ð,¬û þøÄ¡¾ ´Õ ̾¢¨Ã ÅñÊ ÅÕ¸¢ÈÐ. «ó¾ ÅñÊ¢ø Bill Carson ±ýÀÅý ÁðÎõ ¯Â¢ÕìÌ §À¡Ã¡Ê ¦¸¡ñÎ þÕ츢ȡý.
«Åý $200,000 ³ Á¨ÈòÐ ¨ÅòÐûǾ¡¸×õ«ó¾ þ¼ò¨¾ ÀüÈ¢ Tuco Å¢¼õ À¡¾¢ øº¢Â¨¾ ¦º¡ø¸¢È¡ý. ¾ñÉ£÷ §¸ðÌõ «Åý Tuco ¾ñÉ£÷ ¦¸¡ñÎ ÅÕžüÌû Á£¾¢ øº¢Âò¨¾ Blondie þ¼õ ¦º¡øÄ¢ Å¢ðÎ ÁÊóРŢθ¢È¡ý. þÕÅÕõ §º÷óÐ Ò¨¾Â¨Ä §¿¡ì¸¢ À½õ ¦ºö¸¢È¡÷¸û.
þÃñÎ §ÀÕìÌõ ´ÕŨà ´ÕÅ÷ ÁÉÐìÌû À¢Ê측Р±ýÈ¡Öõ , þÕÅÕìÌõ ¬ÙìÌ À¡¾¢ øº¢Âõ ¦¾¡¢Ôõ ±ýÀ¾¡ø §º÷óÐ ÀÂÉ¢ì¸ §ÅñÊ ¸ð¼¡Âõ. À½ò¾¢ý §À¡Ð ܼ Ò¨¾Âø øº¢Âò¨¾ þÕÅÕõ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä.
þó¾ ºÁÂò¾¢ø «¦Á¡¢ì¸¡Å¢ø º¢Å¢ø §À¡÷ ¿¼ì¸¢ÈÐ. þÕÅÕõ ¨¸¾¢¸Ç¡¸ Á¡ðʦ¸¡û¸¢ýÈÉ÷. Prisoner’s Camp ìÌ «ÛôÀÀθ¢ýÈÉ÷. «ó¾ camp þø Angel Eyes captain ¬¸ ¯ûÇ¡ý.
Tuco Å¢¼õ ¯ûÇ À¡¾¢ øº¢Âò¨¾ ¦¾¡¢óÐ ¦¸¡û¸¢È¡ý Angel Eyes. ¬É¡ø Á£¾¢ À¡¾¢ øº¢Âõ Blondie Ìõ ¦¾¡¢Ôõ ±ýÀ¾¡ø Blondie ³ ¯Â¢§Ã¡Î Å¢ðΨÅ츢ȡý. þÕÅÕõ «ÅÉ¢¼õ þÕóÐ ¾ôÀ¢òÐ Ò¨¾Â¨Ä §¿¡ì¸¢ À½õ ¦ºö¸¢È¡÷¸û. þó¾ ãýÚ §À¡¢ø ¡ÕìÌ «ó¾ Ò¨¾Âø ¸¢¨¼ò¾Ð ±ýÀÐ ¾¡ý Á£¾¢ À¼õ.
þó¾ ¾¢¨ÃôÀ¼õ þò¾¡Ä¢Â ¦Á¡Æ¢Â¢ý Il buono, il brutto, il cattivo ±ýÈ À¼ò¾¢ý remake.þó¾ À¼ò¾¢ø bridge ´ý¨È ¾¸÷ìÌõ ¸¡ðº¢Â¢ø ¯ý¨Á¡¸§Å wooden bridge-³ ¸ðÊ À¢ýÒ explosives ¨ÅòÐ ¾¸÷òÐ þÕ츢È÷¸û. Climax ¸¡ðº¢Â¢ø ÅÕõ 5000 ÐìÌõ §Áø þÕìÌõ ¸øĨȸû ¦ºð §À¡ðÎ ±Îì¸ Àð¼Ð.
À¼õ ¬ÃõÀ¢òÐ 10.5 ¿¢Á¢¼í¸û Ũà Dialogue ±Ð×õ þø¨Ä.þó¾ À¼õ ÓØÅÐ Spain- ø ¯ûÇ À¡¨ÄÅÉò¾¢ø À¼Á¡ì¸ Àð¼Ð.
þó¾ À¼ò¨¾ ¿¢¨È ¾Á¢ú À¼ þÂìÌÉ÷¸û ¸¡ôÀ¢ «Êò¾¢Õ츢ȡ÷¸û. ¸¡¾Äý À¼ò¾¢ø ÅÕõ Ó¸¡ÒÄ¡ À¡¼ø, þÕõÒ §¸¡ð¨¼ ÓÃðÎ º¢í¸õ À¼õ etc..
Á¢¸×õ Stylish-¬É þó¾ ¾¢¨ÃôÀ¼õ $1,200,000 ¦ºÄÅ¢ø ±Îì¸ôÀðÎ America Å¢ø ÁðÎõ $19,000,000 ÅÝø º¡¾¨É À¨¼òÐûÇÐ.26 comments:

 1. விமர்சனத்திற்கு நன்றி

  ReplyDelete
  Replies
  1. நன்றி!!! தொடர்ந்து படியுங்கள்!!!

   Delete
 2. அடுத்த பதிவை
  ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம்

  ReplyDelete
  Replies
  1. நிச்சயமாக...விரைவில் எதிர் பார்க்கலாம்!!

   Delete
 3. இது வரை எந்த Western Genre படமும் பார்த்ததில்லை.., ரொம்ப நல்ல படம் போல தெரிகிறது..,will see..

  ReplyDelete
  Replies
  1. கண்டிப்பாக பாருங்கள்.

   Delete
 4. விமர்சனமே இவ்வளவு சுவாரசியமா இருக்கும் போது படம் எம்புட்டு அழகா இருக்கும்...மிஸ் பண்ணிடேன்..
  இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாய் எழுதி இருக்கலாம் அப்படியும் விமர்சனம் நன்றாக தான் இருந்தது...

  ReplyDelete
  Replies
  1. மிக்க நன்றி!. அடுத்த விமர்சனம் விரிவாக எழுதுகிறேன் நண்பா.

   Delete
 5. இந்த வார இறுதியில் நேரம் கிடைக்கும் போது கட்டாயம் பார்த்து விடுகிறேன்.

  இந்தப் படத்தின் விமர்சனமும் நன்றாக இருந்தது நண்பரே.

  ReplyDelete
  Replies
  1. மிக்க நன்றி நண்பா. கண்டிப்பாக பாருங்கள்.

   Delete
 6. நிறைவான விமர்சனம்.. சில மாதங்களக்கு முன்பு இந்தப்படம் பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.. பார்க்க வேண்டுமென யோசித்து பின் அதைப்பற்றி மறந்தே விட்டேன்.. தூங்கிக்கொண்டிருந்த எண்ணத்தை தட்டி எழுப்பிவிட்டீர்கள்!! நன்றி

  ReplyDelete
 7. அருமையான நடை... ரொம்ப நல்ல அறிமுகம்

  ReplyDelete
  Replies
  1. முதல் கட்டுரை. பாராட்டிற்கு நன்றி நண்பா.

   Delete
 8. நண்பா... இந்தப் படத்தை கேள்வியே பட்டதில்லை. உங்கள் கட்டுரையைப் படிக்கையில், இந்த பப்டத்தின் character sketches அட்டகாசமாக இருப்பதை உணர முடிந்தது.

  ReplyDelete
  Replies
  1. இந்த படத்தை பார்த்து நிறைய படங்கள் காப்பி அடிதிருகிறார்கள். உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் இந்த படம்.

   Delete
 9. நல்ல விமர்சனம். தொடருங்கள்

  ReplyDelete
  Replies
  1. மிக்க நன்றி நண்பரே

   Delete
 10. நல்லதொரு விமர்சனம்... தொடர வாழ்த்துக்கள்... நன்றி...

  ReplyDelete
  Replies
  1. மிக்க நன்றி நண்பரே

   Delete
 11. படத்தைப் பற்றி கேள்விபட்டு பல நாள் முன்னாடியே டவுண்லோட் பண்ணி வச்சேன். இன்னும் பாக்கல (எல்லாரும் சொல்ற டெம்ப்ளேட் பதிலையே சொல்றேன். என்ன செய்ய, அது தான் உண்மை), கூடிய சீக்கிரம் பாத்துட்டு சொல்றேன்,

  ReplyDelete
 12. நிச்சயமாக இந்த படம் உங்களை ஏமாற்றாது!. பார்த்து விட்டு சொல்லுங்கள் நண்பா

  ReplyDelete
 13. முதல் இரண்டு பாகமும் பார்த்தாச்சு. இது மட்டும் தான் பாக்கி. பார்த்துடுவோம். :)

  ReplyDelete
 14. கண்டிப்பா பாருங்க நண்பா

  ReplyDelete
 15. என்ன ஆச்சு..? எனக்கு பதிவின் தமிழ் எழுத்துக்கள் தெரியலையே..?

  ReplyDelete
 16. நண்பரே. font பிரச்சனை. பிரச்னையை சரி செய்து புதிய பதிவு எழுதி உள்ளேன். அதை படியுங்கள் . தடங்கலுக்கு மன்னிக்கவும்.

  ReplyDelete
 17. http://dohatalkies.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
  font பிரச்னை இல்லாத புதிய பதிவிற்கு இந்த லிங்க் -ல் உள்ள பதிவை படியுங்கள் .

  ReplyDelete